دیدگاه میثم شکری ساز درباره انعطاف پذیری در مدیریت