نمونه قرارداد طراحی سایت

1 . موضوع قرارداد
قرارداد طراحی سایت

2 . طرفین قرارداد
ايــن قــرارداد فــی مابيــن …………. کــه از ایــن پــس در ایــن قــرارداد پیمانــکار نامیـده مـی شـود و از یـک طـرف …………………………… کـه از ایـن پـس در ایـن قــرارداد کارفرمــا نامیــده مــی شــود، بــه شــرح ذیــل منعقــد و طرفیــن قــرارداد متعهــد بــه اجــرای مفــاد آن مــی باشــند.

2-1 مشخصات طرفین

2-1-1 مشخصات پیمانکار
…………………………… آدرس پسـت الکترونیک …………………………… به نشـانی خیابـان ولیعصـر باالتـر از میـدان ولیعصـر چهـار راه زرتشـت بـن بسـت سـروش سـاختمان بهمـن طبقـه اول واحـد دوم

2-1-2 مشخصات کارفرما-حقوقی
شــرکت …………………………… بــه شناســه ملــی …………………………… نــام و نــام خانوادگــی نماینــده …………………………… ســمت …………………………… کـد ملـی …………………………… آدرس پسـت الکترونیـک …………………………… نشــانی …………………………… تلفــن ……………………………

مشخصات کارفرما -حقیقی
نــام و نــام خانوادگــی …………………………… کــد ملــی …………………………..  آدرس پســت الکترونیــک …………………………… نشــانی …………………………… تلفــن ……………………………
کلیــه اعالنــات صــورت گرفتــه از طــرف مشــخصات منــدرج در مــاده 1-2 بــرای طرفیــن بــه منزلــه درخواســت رســمی و قطعــی طرفیــن قــرارداد مــی باشــد .

3 .مبلغ قرارداد
3-1
مبلــغ انجــام موضــوع قــرارداد بــا توجــه بــه مشــخصات آمــده در مــاده 1 ایــن قــرارداد، بــه مبلــغ …………………………… مــی باشــد.

4 . شرایط پرداخت
4-1
مرحلــه 1 :پرداخــت 50 %مبلــغ کل قــرارداد بــه عنــوان پیــش پرداخــت از طــرف کارفرمــا.

4-1-1 نحوه پرداخت
نقـداً بـه شـماره رسـید ………………….. در تاریـخ ……………………. کـه دارای امضاء پیمانـکار می باشـد.

4-2
مرحلـه 2 :پرداخـت 50 درصـد مبلـغ کل قـرارداد پـس از ارائـه طرح رابـط گرافیکی طراحی سـایت و تأییـد کارفرما.

4-3
مــدت زمــان تأییــد طــرح و پرداخــت وجــه از ســوی کارفرمــا از زمــان ارائــه بــه نماینـده کارفرمـا در مرحلـه 2 مندرج در بنـد 4-2 حداکثر 4 روز کاری می باشـد،

در صـورت گذشـت بیـش از 4 روز کاری از زمـان ارائـه طـرح و عـدم پاسـخگوییکارفرمـا مبـی بـر تأییـد و یـا عـدم تأییـد طـرح، روزانـه مبلـغ 000,100 ریـال بـه عنـوان
خسـارت تأخیـر مـی بایسـت بـه پیمانـکار پرداخـت گـردد.
در صــورت گذشــت بیــش از 4 روز کاری و عــدم دریافــت پاســخ کارفرمــا در صورتــی کــه پیمــان کار اطــاع رســانی الزم را انجــام داده باشــد، بدیهــی اســت زمــان تحویــل نهایــی موضــوع قــرارداد از زمــان مشــخص شــده فراتــر خواهــد رفـت و پیمانـکار زمـان تحویـل نهایـی را طبـق صـاح دیـد مشـخص مـی نمایـد.

4-4
وجــه تســویه مرحلــه 2 مــی توانــد بــه صــورت نقــدی و یــا بــه هــر نــوع حســاب بانکــی کــه توســط پیمــان کار معرفــی مــی شــود واریــز گــردد.

4-5
درصورتـی کـه طـرح مرحلـه 2 بـه تأییـد کلـی کارفرمـا برسـد و تغییـرات جزئـی نیــاز باشــد، تســویه ایــن مرحلــه مــی بایســت حداکثــر طــی 4 روز کاری انجــام گردد. در مقابـل پیمانـکار متعهـد مـی شـود بـا توجـه بـه میـزان تغییـرات در
اسـرع وقـت نسـبت بـه اعمـال تغییـرات اقـدام نمایـد.

4-5-1

منظور از تأیید کلی در بند 4-5 رضایت کلی کارفرما از طرح می باشد.

4-6
درصورتـی کـه کارفرمـا طـرح مرحلـه 2 را تأییـد نکنـد، مـی توانـد تسـویه ایـن مراحــل را تــا انجــام تغییــرات مــورد انتظــار بــه تعویــق بیانــدازد. بدیهــی اســت مـدت زمـان الزم بـرای انجـام تغییـرات کـه از سـوی پیمانـکار تعیین مـی گردد، بـه مـدت زمـان تحویـل موضـوع قـرارداد اضافـه میگـردد.

5 .شروع قرارداد
قــرارداد از تاریــخ امضــاء و تبــادل آن توســط طرفیــن و پرداخــت مبلــغ پیــش پرداخــت، نافــذ، معتبــر و الزم االجــرا اســت.

5-1
در صـورت امضـاء قـرارداد و عـدم پرداخـت وجـه پیـش پرداخـت در تاریـخ عقـد قـرارداد، مـدت زمـان الزم جهـت انجـام موضـوع قـرارداد کـه درمـاده 6 همیـن قــرارداد درج شــده اســت، متناســب بــا اختــاف تاریــخ امضــاء قــرارداد و تاریــخ پرداخــت وجــه پیــش پرداخــت، افزایــش خواهــد یافــت.

6.مدت زمان الزم جهت انجام موضوع قرارداد

6-1

مــدت زمــان الزم جهــت انجــام موضــوع قــرارداد و تحویــل طــرح نهایــی طبــق مذاکــرات انجــام شــده و توافــق طرفیــن ………. روز کاری مــی باشــد.
مبنـای تعییـن مـدت زمـان الزم بـرای انجـام موضـوع قـرارداد، ارائـه اطلاعـات و توضیحــات اولیــه بــه پیمانــکار همزمــان بــا پرداخــت وجــه پیــش پرداخــت و امضـاء قـرارداد و همچنیـن تأییـد اولیـن طـرح هـای ارائـه شـده بـه کارفرمـا در
مرحلــه 2 منــدرج در بنــد 4 -2 مــی باشــد.

بدیهـی اسـت در صـورت عـدم ارائـه اطالعـات در زمـان پرداخـت پیـش پرداخـت و امضـاء قـرارداد و همچنیـن عـدم تأییـد طـرح هـای اولیـه و درخواسـت تغییـرات و یـا طراحـی و پیـاده سـازی مجـدد طـرح هـا، زمان سـپری شـده از تاریـخ پرداخت پیـش پرداخـت و امضـاء قـرارداد تـا زمـان ارائـه اطالعـات اولیـه از سـوی کارفرما و همچنیـن مـدت زمـان الزم بـرای انجـام تغییـرات کـه از سـوی پیمانـکار تعییـن مـی شـود، بـه مـدت زمـان الزم بـرای تحویـل موضـوع قـرارداد اضافـه مـی شـود.

7.خدمات پشتیبانی
خدمـات پشـتیبانی بـه مـدت یـک سـال شـمیس و شـروع آن از تاریـخ پرداخـت وجــه تســویه مرحلــه 2 قــرارداد، منــدرج در بنــد 4-2 اســت کــه در ســال هــای آتـی بـا پرداخـت 20 درصـد مبلـغ کل قـرارداد، بـه مـدت یـک سـال شـمیس قابـل
تمدیـد مـی باشـد.

7-1
خدمــات پشــتیبانی طراحــی ســایت شــامل رفــع هرگونــه نقــص در عملکــرد صحیـح مـوارد منـدرج در مـاده 1 همیـن قـرارداد و یـا آمـوزش نحـوه کار بـا بخش های مختلـف وب سـایت اسـت.

7-1-1
آمـوزش اولیـه نحـوه مدیریـت سـایت بـه صـورت یـک فایـل ویدیویـی رایـگان بـه کارفرمـا تحویـل مـی گـردد. بدیهـی اسـت در صـورت درخواسـت کارفرمـا و نیـاز بـه جلسـه آمـوزیش نحـوه مدیریـت سـایت، کارفرمـا مـی بایسـت هزینـه مشـخص شـده از طـرف پیمانـکار را بپـردازد.

7-1-2
در صـورت درخواسـت تغییـرات از سـوی کارفرمـا پـس از تأییـد طرح هـا در مرحله منـدرج در بنـد 4-2 ، کارفرمـا مـی بایسـت هزینـه انجـام تغییـرات کـه توسـط پیمانـکار تعییـن مـی گـردد را از قبـل بپـردازد.

7-2
در صــورت عــدم واریــز هزینــه خدمــات پشــتیبانی ســاالنه، وظیفــه پشــتیبانی و رفـع اشـکال از پیمانـکار سـاقط مـی گـردد.

8 .تعهدات طرفین

8-1 تعهدات پیمانکار

8-1-1
کلیــه اطلاعاتــى كــه توســط كارفرمــا در اختيــار پیمانــکار قــرار میگیــرد از ســوی پیمانـکار محرمانـه تلقـی میگـردد و پیمانـکار موظـف بـه حفـظ و نگهـدارى اطلاعـات داده شـده بـوده و حـق در اختیـار دادن ایـن اطالعـات را بـه سـایر ندارد.

8-1-2
پیمانــکار متعهــد مــی شــود کلیــه خدمــات ذکــر شــده در موضــوع قــرارداد را پـس از تسـویه کامـل قـرارداد، بـه کارفرمـا ارائـه دهـد.

8-1-3
پیمانـکار متعهـد مـی شـود، در طـول قـرارداد کلیـه مشـکالت فـی مربـوط بـه وب سـایت را برطـرف نمایـد.
8-1-4
پیمانــکار متعهــد مــی شــود در صــورت عــدم تحویــل طــرح نهایــی در زمــان محاســبه شــده،روزانه مبلــغ 100/000 ریــال بــه عنــوان خســارت تأخیــر بــه کارفرمــا پرداخــت نمایــد.

8-1-5
در صــورت تســویه مرحلــه 2 منــدرج در بنــد 4-2 ،پیمانــکار مــی بایســت فایــل آمـوزیش را در اختیـار کارفرمـا قـرار دهـد و اطلاعـات الزم را در اختیار وی قـرار دهد.

8-2 تعهدات کارفرما

8-2-1
درج نـام پیمانـکار در وبسـایت کارفرمـا الزامـی اسـت و پیمانـکار حـق دارد طرح تحویـل داده شـده را در محـل مناسـب بـه نحـوی کـه بـه اصـل طـرح آسـيب وارد نگــردد امضــاء نمایــد، مگــر در صورتــی کــه طرفیــن در ایــن مــورد بــه توافــق
برسـند.

8-2-2
در صورتــی کــه کارفرمــا درخواســت عــدم امضــای طــرح نمایــد، مــی بایســت مبلـغ 500 هـزار تومـان بـه پیمانـکار بـه عنـوان عـدم درج اسـم پیمانـکار در طـرح را پرداخـت نمایـد.

8-2-3
چنانچــه چنــد طــرح اولیــه توســط پیمانــکار جهــت بررســى بــه كارفرمــا ارائــه گــردد، كارفرمــا پــس از انتخــاب طــرح اولیــه مناســب، ملــزم بــه بازگردانــدن تمـام طـرح هـای دیگـر بـه پیمانـکار بـوده و هیچگونـه حـق مالكيتـى نسـبت
بــه ســاير طــرح هــا نخواهــد داشــت.

8-2-4
پرداخـت کلیـه کسـورات قانونـی مبلـغ قـرارداد بـر عهـده کارفرمـا میباشـد و مبلـغ قـرارداد بـه صـورت خالـص بـه پیمانـکار پرداخـت میگـردد.

8-2-5
پیمانــکار پــس از تحویــل کار اطالعــات امنیــی آن را در اختیــار کارفرمــا قــرار میدهــد. بدیهــی اســت پیمانــکار هیــچ گونــه مســئولییت در قبــال در اختیــار قـرار گرفتـن اطالعـات امنیـی وب سـایت بـه افـراد غیـر بـه هـر نحـوی از سـوی کارفرمــا را نــدارد.

8-2-6
در صــورت ثبــت نشــانی)دامنه( و تهیــه هاســت)فضای میزبانــی( وب ســایت از طریــق پیمانــکار، کارفرمــا متعهــد مــی شــود کــه هزینــه ســاالنه مربــوط بــه تمدیــد نشــانی )دامنــه( یــا هاســت را طبــق تعرفــه روز بــه پیمانــکار پرداخــت نمایــد. زمــان تمدیــد دامنــه و هاســت توســط ســرور اصلــی بــه ایمیــل یــا پنــل کاربــری کارفرمــا ارســال میشــود و قابــل پیگیــری اســت.

8-2-7
کارفرمـا متعهـد مـی شـود کـه پـس از عقـد قـرارداد، در قبـال درخواسـت اضافه کـردن ویژگـی هـای جدیـد بـه وب سـایت، هزینـه آن را بـه پیمانـکار پرداخـت نماید .
8-2-8
کارفرمــا متعهــد مــی شــود در صــورت نیــاز بــه ارائــه اطالعــات اولیــه ماننــد نشــانه)دامنه( ، تصاویــر، کاتالــوگ و …. آن هــا را قبــل از ارائــه طــرح اولیــه در اختیــار پیمانــکار قراردهــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم همــکاری کارفرمــا، پیمانــکار مــی توانــد طــرح اولیـه منـدرج در بنـد 4-2 را ارائـه ندهـد و هزینـه ایـن مرحلـه را دریافـت نمایـد.

8-2-9
کارفرمــا متعهــد مــی شــود پــس از تأییــد طــرح مرحلــه 2 منــدرج در بنــد 4-2 ، هرگونــه درخواســت تغییــر کــه منجــر بــه طراحــی مجــدد و یــا تغییــرات در بخــی از طــرح شــود، هزینــه آن را طبــق تعرفــه روز محاســبه شــده توســط پیمانــکار پرداخــت نمایــد.

9 .حل اختلاف
در صـورت بــروز اختـلاف فـی مـا بیـن طرفیـن قـرارداد، در صورتــی کـه توافقـی در مذاکـرات حاصـل نشـد، اختـلاف از طریـق مراجـع ذیصـاح مـورد بـرریس قـرار مـی گیـرد.

10.فسخ قرارداد
قــرار داد از نــوع الزم االجــرا تلقــی شــده و تنهــا در صــورت وقــوع شــرایط فســخ اشــاره شــده در متــن قــراداد و یــا توافــق طرفیــن قابــل فســخ مــی باشــد.

11 .اقامت گاه قانونی طرفین
اقامتـگاه قانونـی طرفیـن، همـان نشـاني منـدرج در قـرارداد بـوده و در مـوارد لـزوم و بـه منظـور ابـاغ مكاتبـات، مـورد اسـتناد خواهـد بـود و در صورتيكـه در طـول مـدت قـرارداد نشـاني متعاقديـن تغييـر يابـد، طرفيـن بايـد رسـماً و كتبـاً مراتـب را بـه يكديگـر ابـاغ نماينـد و تـا قبـل از ابالغ رسـمي، نشـاني قبلـي معتبر خواهـد بـود.

12 .فورس ماژور
در صـورت بـروز هرگونـه اشـکال بـه علـت وجـود فـورس مـاژور طبـق تعاریـف سـازمان برنامـه و بودجـه )از قبیـل سـیل، زلزلـه، جنـگ، اعتصـاب و غیـره( طبـق قوانیـن حاکـم بـر جامعـه عمـل خواهـد شـد.

13 .نسخ قرارداد
ایــن قــرارداد در تاریــخ ……………………… در 13 مــاده در دو نســخه کــه اعتبــار یکســان دارنــد تنظیــم و بــه امضــاء طرفیــن قــرارداد رســید.

13-1
نسخ قرارداد فاقد هرگونه قلم خوردگی میباشند.